Privacy
Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) hebben
zorgverleners geheimhoudingsplicht.

Zij mogen geen informatie verstrekken aan derden over u en uw behandeling, uitgezonderd extreme situaties, waarin uw leven acuut gevaar loopt.
Uw gegevens worden aan derden alléén verstrekt als u daar toestemming voor geeft.

Uw dossier
Informatie over uw behandeling wordt opgeslagen in ons Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

U kunt hierbij denken aan uw behandelplan, notities van behandelaars, voortgangsrapportages en
uitslagen van meetinstrumenten. Ook kan er informatie in staan van de huisarts of van een
ziekenhuis. Dit is belangrijk voor een optimale coördinatie van en adequate communicatie over uw
behandeling.

Uw dossier is uitsluitend toegankelijk voor de medewerkers van Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes. Medische gegevens vanuit uw dossier zijn alleen toegankelijk voor de orthoptisten van Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes.

Medewerkers die niet werkzaam zijn bij Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes hebben géén toegang tot uw gegevens, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft.

Wij stellen uw huisarts en verwijzer per brief op de hoogte van uw behandeling, tenzij u hier nadrukkelijk bezwaar tegen maakt.

Het dossier inzien
U kunt uw dossier inzien en eventueel laten kopiëren tegen een vergoeding van de gemaakte kosten.

Mocht er een feitelijke fout staan in uw dossier, dan stellen wij het op prijs dat u ons hierop attent maakt.

Indien u het niet eens bent met bepaalde informatie in uw dossier, dan kunt u uw versie laten
opnemen in het dossier. Om goede zorg te kunnen leveren is het noodzakelijk dat medische gegevens langere tijd bewaard worden.

Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes is dan ook terughoudend met het verwijderen van gegevens uit de bestanden. Voor meer informatie hierover kunt u bellen met de medische registratie.

Legitimatie
Wanneer u bij ons in behandeling bent, zijn wij wettelijk verplicht om uw burgerservicenummer
(BSN, voorheen sofi-nummer) te registreren en u te vragen naar legitimatie.

Voer je zoekopdracht in en druk op Enter