Gebruiksovereenkomst toegang zorgverlenersportaal

 

Algemeen
Deze overeenkomst is bedoeld om aan externe zorgverleners (huisartsen en hun praktijkassistenten),
hierna te noemen gebruiker , de mogelijkheid te bieden om van buitenaf gebruik te maken van het Zorgverlenersportaal van Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes. De overeenkomst is geldig voor onbeperkte duur, met inachtneming van het hierna onder de Voorwaarden gestelde inzake beëindiging.

 

Doel van de verbinding
De verbinding is bedoeld om het voor externe zorgverleners mogelijk te maken om van buiten het
ziekenhuis in te loggen in het medisch informatie systeem van Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes, uitsluitend met de voor de functie van gebruiker relevante bevoegdheden. Het gebruik van de verbinding dient strikt beperkt te blijven tot activiteiten die voor de uitvoering van de specifieke functie/taken van de gebruiker nodig zijn.
Indien de gebruiker voor het elektronisch verwijzen toegang heeft tot de Zorgdomein applicatie, kan ook vanuit de linkbox van Zorgdomein worden ingelogd in het Zorgverlenersportaal van Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes.

Omschrijving
Om toegang te krijgen tot het Zorgverlenersportaal stelt Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes, afdeling ICT, gebruikersnaam van gebruiker ter beschikking op basis van diens AGB code.
Partijen, Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes enerzijds en gebruiker anderzijds, verklaren dat:
De gebruiker kennis heeft genomen van de bepalingen zoals opgenomen in voorwaarden voor
gebruik van toegangscode , welke aan gebruiker bij ondertekening van deze overeenkomst ter
hand zijn gesteld en hieronder zijn opgenomen.

Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart gebruiker bovengenoemde toegangscode te willen ontvangen en akkoord te gaan met deze bepalingen en zich daaraan te zullen houden.
De gebruiker de verbinding uitsluitend zal gebruiken voor de voor de uitoefening van zijn functie
relevante professionele taken.
De overeenkomst wordt beëindigd:
indien de zorgverlener aangeeft geen werkzaamheden meer te verrichten die het gebruik van het
portaal noodzakelijk maken;
indien op basis van de voorwaarden voor het gebruik van het portaal de toegang voor de
zorgverlener door Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes wordt geblokkeerd.

Voorwaarden voor gebruik van het Zorgverlenersportaal

In aanmerking nemende dat:
A. Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes bereid is de toegangscode zoals in dit document genoemd, aan gebruiker ter beschikking te stellen.

B. De toegangscode ter beschikking wordt gesteld onder de volgende voorwaarden:

 

1. De toegangscode is strikt persoonlijk, de wachtwoorden zal gebruiker direct na ontvangst wijzigen en geheim houden.

2. Zodra gebruiker ingelogd is in het Zorgverlenersportaal mag het werkstation door gebruiker niet
onbeheerd worden achtergelaten.

3. Het is verboden om derden gebruik te laten maken van faciliteiten of bevoegdheden die verkregen
zijn na of door inloggen op het Zorgverlenersportaal met de toegangscode.

4. De gebruiker is verplicht bij verdenking van eventueel misbruik zo spoedig mogelijk het
wachtwoord zelf te veranderen en het misbruik (tijdens kantooruren) te melden aan de afdeling
ICT van Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes (tel 078-7851110).

5. Het is de gebruiker verboden de toegangscode hetzij om niet hetzij tegen een vergoeding aan
derden in gebruik af te staan, aan een ander te verhuren of op enige andere wijze te bezwaren.

6. Alle geraadpleegde informatie zal door gebruiker behandeld worden met inachtneming van de
wettelijke regels aangaande bescherming van persoonsgegevens, zoals opgenomen in de WBP
en WGBO en met inachtneming van zijn professionele geheimhoudingsplicht.

7. Bij inlevering van de toegangscode door gebruiker zal door een bevoegde medewerker van de
afdeling ICT van Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes voor terugontvangst worden getekend en zal de toegang
worden geblokkeerd.

8. Bij verdenking van misbruik van de toegangscode is de afdeling ICT, namens het
Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes, bevoegd zijn controlerende taak uit te oefenen. Indien Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes constateert dat door de gebruiker of door derden misbruik wordt gemaakt van de toegang of dat de toegang niet wordt gebruikt in overeenstemming met deze overeenkomst, kan het Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorbericht beëindigen.
Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes zal deze beslissing motiveren en de gebruiker hiervan schriftelijk op de
hoogte stellen en de toegang met onmiddellijke ingang blokkeren.

9. Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes heeft te allen tijde het recht om te controleren of de overeenkomst niet wordt
gebruikt voor andere doeleinden dan in de overeenkomst is neergelegd. Indien wordt
geconstateerd dat de verbinding voor andere doeleinden wordt gebruikt, zal de overeenkomst met onmiddellijke ingang door Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes worden beëindigd, zie artikel 8. Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen, noch voor directe noch voor eventuele gevolgschade voor de gebruiker.

10. Indien om welke reden dan ook, de toegangscode niet meer gebruikt wordt en deze nog niet
geblokkeerd is door Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes, blijven bovengenoemde voorwaarden van kracht.
De gebruiker is verplicht terstond aan Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes te melden dat de toegangscode niet
meer gebruikt wordt. Als de toegangscode langer dan 6 maanden niet gebruikt wordt, zal het
Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes de toegangscode automatisch blokkeren. De gebruiker wordt hiervan op de
hoogte gesteld. Om de toegangscode te reactiveren dient de aanvraagprocedure opnieuw te
worden gevolgd.

11. Door ondertekening verklaart de gebruiker in te staan voor het gebruik van de geraadpleegde
gegevens in het Zorgverlenersportaal met inachtneming van de bovenstaande voorwaarden.

Gegevens ten behoeve van de uitgifte van de inlogcode:
Om in te loggen is een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Voor huisartsen: op basis van de hieronder in te vullen naam en AGB code wordt de AGB
code als gebruikersnaam gedefinieerd.
Voor praktijkassistenten is het invullen van de AGB code niet benodigd.

Naam huisarts
AGB code:

Controlevraag bij contact met heldesk Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes.
(bv. geboorteplaats, kleur ogen o.i.d.)
Antwoord op controlevraag:

Het wachtwoord wordt separaat van de gebruikersnaam per post verstuurd. Indien gewenst kan het wachtwoord worden aangepast.

Gebruiker verklaart akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden ten aanzien van de toegang tot en het gebruik van het Zorgverlenersportaal van Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes te Puttershoek d.d. . en verklaart Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes in kennis te stellen van de
beëindiging van zijn/haar praktijkvoering.

 

Voor akkoord:

Naam gebruiker.                                                           Handtekening:

 

Naam Hoofd ICT Orthoptistenpraktijk De Knipoogjes          Handtekening:

Hierna geeft u aan aan wie u toestemming tot inzage wilt gegeven:

A. Toestemming inzage patiëntgegevens aan de huisarts duopraktijk of meervoudige praktijk

Akkoord samenwerkend huisarts duopraktijk of meervoudige praktijk

De zorgverlener die verantwoordelijk is voor de praktijkvoering draagt tevens verantwoordelijkheid
voor het juist en doelgericht gebruik van het portaal door de samenwerkend huisarts in de duopraktijk of meervoudige praktijk, alsmede voor het afmelden wanneer de huisarts de werkzaamheden in de praktijk beëindigt*.

Voorwaarde is dat u verklaart dat de patiënten van de duo- of meervoudige praktijk op de hoogte zijn dat de hierboven genoemde huisarts in de duopraktijk of meervoudige praktijk inzage heeft in haar/zijn patiëntgegevens.

U geeft hierbij toestemming voor inzage in de patiëntgegevens van uw praktijk door de volgende in uw duo of meervoudig praktijk werkzame huisarts(en)**:

naam huisarts duopraktijk of meervoudige praktijk en AGB-code

naam huisarts duopraktijk of meervoudige praktijk en AGB-code

naam huisarts duopraktijk of meervoudige praktijk en AGB-code

Voor akkoord

                                                    te ,                                   d.d.
Naam huisarts:

…………………………………. Handtekening: .

* Het is de verantwoordelijkheid van iedere individuele huisarts om de beëindiging van zijn
praktijkvoering te melden.

Voer je zoekopdracht in en druk op Enter